воскресенье, 10 декабря 2017 г.

English    New   Year
New Year’s Eve is one of the favorite celebration days for many people. Parties aside, the impending New Year typically brings hope for a more prosperous and happy 365 days. There are also some fun facts and trivia associated with the celebration.
The first New Year was celebrated 4,000 years by the ancient Babylonians.
It’s tradition to ring in New Year’s with family and friends because the first people you see will either give you good luck or bad luck. So make sure to keep friends close and foes very far away
More vehicles are stolen on New Year’s Day than any other holiday, statistics from the National Insurance Crime Bureau revealed.
The top three places to celebrate New Year’s Eve are Las Vegas, Disney World and of course, New York City.  Internationally, one of the biggest celebrations is in Sydney, Australia. More than 80,000 fireworks are set off from Sydney Harbour Bridge.

Նոր
 տարվա նախորյակը ամենասիրված օրերից է մարդկանց մեծամասնության համար: Խնջույքները մի կողմ,գալիք նոր տարին որպես կանոն ուրախ և հաջող 365 օրերի հույս է բերում:Կան բազում ուրախ փաստեր և մանրուքներ կապված տոնի հետ:
Առաջին նոր տարին նշվել է մոտ 4000 տարի առաջ հին Բաբելոնում:
Նշելը նոր տարվա առաջին զրնգունները ընտանիքի և ընկերների հետ ավանդույթ է , որովհետևառաջին մարդիկ որոնց դու տեսնում ես կամ քեզ հաջողություն են բերում կամ՝ դժբախտություն:Այսպիսով հավաստիացեք որ ընկերներին մոտիկ եք պահել իսկ թշնամիներին շատ հեռու:
Ավելի տռանսպորտային միջոցներ գողացվում են նոր տարվա առաջին օրը, քան մեկ այլ տոնին,միջազգային բյուրոյի վիճակագրությունը այսպիսին է:

Ամենաճանաչված երեք վայրերը, որպեսզի անցկացնել նոր տարին դրանք են Լաս- Վեգասը,իհարկե Դիսնեյի Աշխարհը և Նյու Յորքը:Միջազգային ամենամենճոխ Նոր տարին նշվում է Սիդնեյում,Ավստրալիայում:Ավելի քան 80000 հրավառություն է դուրս գալիս <<Սիդնեյ Համնուրգ Բրիդջից>>:


New Year's Eve is a spectacular global celebration to say goodbye to the old year and welcome the new year.    The new year is celebrated on December 31, the last day of the Gregorian calendar, at midnight, when we transition from the old year to the new, and is marked by gatherings among friends and families and, in some of the world's largest cities, a mesmerizing citywide parties, often featuring fireworks and music.  Noisemaking is a typical part of most cultural celebrations for the new year, as is often said, “Let's ring in the new year!”

Картинки по запросу new year
 Նոր տարվա նախորյակը մի տպավորիչ ,համշխարհային տոն է, որտեղ հրաժեշտ են տալիսանցած տարվան և դիմավորում նոր տարին: Նոր տարին նշվում է դեկտեմբերի 31-ին՝ Գրեգորյանօրացույցի վերջին օրվա կեսգիշերին, երբ մենք տեղափոխվում ենք հին տարուց դեպի նորը։ Այդօրը նշում են հավաքվելով ընկերների և հարազատների շրջապատում, իսկ աշխարհի որոշ մեծերկրներում՝ մոգական համաքաղաքային խնջույքներ են կազմակերպվում, որոնք հաճախուղեկցվում են հրավառությամբ և երաժշտությամբ։  Ամենամշակութային տոնակատարությունների բնորոշ մասն է աղմկելը նոր տարվանը,ինչպես հաճախ ասում են,-եկեքզնգանք նոր տարուն:

II.  Was this year better or worse for you?
yes it was fair enough.
III.  Find something interesting about The New year and Christmas from the internet.
a) something different that we don’t do in our country
b) something interesting
c) Armenian traditional Christmas dishes and so on.
. In the first paragraph, state your reason for writing.
. In the next few paragraphs, develop your ideas.
. Conclusion 
Good luck to you!


                                           New year is coming

I believed in Santa when i was a little child, my family brought me gifts and made me happy, in Armenia we celebrate Christmas in traditional way with turkey and ham,suppose to that we use drinks to celebrate this day. in that day my small brother always wanted an remote controlled car in 2015 he wanted small car, 2016 medium size car, on this year he wanted large size car, i think for 2018 his plans to take an x large rc car. mom always cooks different types of dishes, salads, general dishes and drinks, i think all of us love cake, maybe, maybe not, ok ill say the truth no one loves cake, ok ok we love cake. so lets go back to traditions different countries celebrate in different way, Armenians like me love to celebrate this Christmas with kebaband meat on fire,
in our family we use to be all together in one home, that's our way to celebrate  thank you for reading, GOOD LUCK

Комментариев нет:

Отправить комментарий